کارشناسان اتاق عمل

کارشناسان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اندر حکایات دانشگاه رفتن پسر ها

 

چي بگم!!؟ :

 

خودتون بخونيد ديگه...

                                         


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 14 شهریور1390ساعت 22:22  توسط سید مسعود سلطانی  | 

دنیای کار نکردن!!

ترجمه یه متن جالب

                                                             

تازگیا از دختر یکی از دوستام پرسیدم که وقتی بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟نگاهم کرد وگفت که میخواد رئیس جمهور بشه.

دوباره پرسیدم که اگه رئیس جمهوربشی اولین کاری که دوست داری انجام بدی چیه؟

جواب داد:به مردم گرسنه وبی خانمان کمک میکنه.

بهش گفتم :نمیتونی منتظر بمونی که وقتی رئیس جمهور شدی این کار رو انجام بدی،میتونی از فردا بیای خونه ی من و چمن ها رو بزنی،درخت ها رو وجین کنی و پارکینگ رو جارو کنی.اونوقت من به تو50دلارمیدم و تورو میبرم جاهایی که بچه های فقیر هستن و تو میتونی این پول رو بدی بهشون تا برای  غذا و خونه ی جدید خرج کنن.

مستقیم توی چشمام نگاه کرد و گفت:چرا همون بچه های فقیر رو نمیبری خونه ت تا این کارها رو انجام بدن و همون پول روبه خودشون بدی؟

نگاهی بهش کردم و گفتم به دنیای سیاست خوش اومدی!!!

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1390ساعت 17:52  توسط سید مسعود سلطانی  | 

گرایش متولدین ماه های مختلف نسبت به مُد

                                سبک لباس پوشیدن و گرایش متولدین ماه های مختلف نسبت به مُد     


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 24 مرداد1390ساعت 23:45  توسط سید مسعود سلطانی  | 

مشاعره

این مشاعره با مشاعره های دیگه خیلی فرق میکنه ، فرق اون اینه که  آنلاینه  و مشاعره کنندگان دور از هم و در جای جای ایران و شاید هم جهان در این مشاعره شرکت میکنند . در این قسمت شما عزیزان شعرهای خودتونو مینویسین و اولین کلمه ای که استفاده میکنین باید آخرین کلمه شاعر قبلی باشه برای مثال :


گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست   

دل بکن!آینه این قدر تماشایی نیست

 

           حاصل خیره در آیینه شدن ها آیا               

 دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟!


تصورکن بهاری را که از دست تو خواهد رفت

خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت

شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن

 نسیم بی قراری را که از دست تو خواهد رفت

مزن تیر خطا آرام بنشین و مگیر از خود

تماشای شکاری را که از دست تو خواهد رفت 


منتظر شعر های زیبای شما هستیم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 مرداد1390ساعت 21:18  توسط سید مسعود سلطانی  | 

شهر شناسی

ﻟﺮدﮔﺎن:

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ۳۲۴۸ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲﻛﺸﻮر در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎنﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۶۲ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻗﺮاردارد. از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و از ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن:

اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 1800 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲﻛﻮه آﺛﺎر ﻋﺠﻢ ( آس ﺟﻢ و آب ﺑﺎغدر 31 درﺟﻪ و 25 دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و 50 درﺟﻪ و 45 دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲﻗﺮار دارد )و ﺷﺎﻣﻞ 4ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي، ﻓﻼرد، ﺧﺎﻧﻤﻴﺮزا و ﻣﻨﺞ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﻟﺮدﮔﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻛﺎﻣﻼًﭘﻮﺷﻴﺪه از ﭼﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻠﻮط ﺑﻮده، ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎي ﺷﻬﺮ را ﻫﻨﻮز ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺑﻠﻮط ﻣﺰﻳﻦﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻗﻠﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي زاﮔﺮس و در ﻣﻴﺎن ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎرون داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎيﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و ﺑﺎ ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﮔﻤﺎن دﻳﺪار از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﺳﺮاﺳﺮﻟﻄﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻟﺮدﮔﺎن:

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﻪﻫﺰاره ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺎم ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮي آﺑﺎد و ﭘﺮ روﻧﻖ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻗﺒﺎدﻳﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ دﻳﺪار از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد از ﻟﺮدﮔﺎن ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده اﺳﺖ.

اﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن:

آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز، ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم (ﻟﺮدﮔﺎن و ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ)، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺑﻠﻮطﻣﻨﻄﻘﻪ، رودﺧﺎﻧﻪﺧﺮﺳﺎن، اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺴﻮار، ﺑﻨﺎي ﭼﺎرﻃﺎﻗﻲ ﻣﻨﺞ، اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﻞ ﺷﺎه ﺑﺎرز، ﺣﺎﺷﻴﻪرودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ارﻣﻨﺪ و ﺑﺎرز، اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪهﺳﺒﺰ ﻛﻮه، ﭼﺸﻤﻪﻣﻴﺸﺎن، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻬﺎرﻃﺎق.

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﺮدﮔﺎن:

آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻟﺮدﮔﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ارﻣﻨﺪ، دﺷﺖ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺗﻨﮓ ﻻﺑﻴﺪ، ﺗﻨﮓﻣﺴﻦ

آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 مرداد1390ساعت 21:11  توسط سید مسعود سلطانی  | 

سوختگی

سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهید مطهری: اولین اقدام برای افراد دچار سوختگی شستن محل آسیب با آب تمیز و خنک است -

 سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهید مطهری:

اولین اقدام برای افراد دچار سوختگی شستن محل آسیب با آب تمیز و خنک است

سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری گفت: بهترین اقدام در برخورد با حادثه دیدگان مراسم چهارشنبه سوری در 24 ساعت نخست شست و شوی موضع سوخته با آب خنک و فراوان است تا ضمن تسکین درد از وارد شدن عوارض احتمالی خودداری شود.

 پرویز نمازی در گفت وگو با خبرنگار نظام پرستاری کشور اظهار کرد: پس از آنکه فرد مصدوم را از منبع آتش دور کردیم و با پتوی خیس و تمیز خاموش شد باید موضع مورد نظر را با آب خنک شست و شو داد و از گذاشتن یخ بر روی محل ضایعه جداً خودداری شود و باید فرد مصدوم سریعاً به یک مرکز درمانی تخصصی و مجهز ارجاع داده شود.

 وی ادامه داد: گذاشتن موادی چون خمیر دندان و سیب زمینی یر روی ضایعه خطر بروز عفونت را افزایش می دهد از این رو در مرحله اول فقط شست و شو با آب تمیز توصیه می شود.

سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری افزود: در سوختگی های وسیع با عمق زیاد شست و شو با آب سرد باعث افت دمای بدن (هایپوترمی) می شود حال آنکه برای سوختگی های محدود به یک عضو یا اندام ضمن شست و شو با آب خنک فراوان باید محل ضایعه با پارچه تمیز پانسمان و به مرکز درمانی مجهز فرستاده شود.

نمازی گفت: در سوختگی های وسیع به علت از دست دادن آب بدن مهمترین عارضه ATN (نارسایی حاد کلیه) است از این رو باید بلافاصله پس از بستری شدن سرم درمانی آغاز شود.

وی یادآور شد: همچنین فلج روده ای از دیگر عوارض سوختگی های وسیع  است و در صورت خوراندن مایعات خطر بروز تهوع و استفراغ و در پی آن آسپیراسیون(برگشت غذا به نای) وجود دارد.

پایان خبر

پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری ایران
+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 مرداد1390ساعت 9:9  توسط سید مسعود سلطانی  | 

مرگ

آخرین جملات قبل از مرگ ( جالب و خواندنی )

آخرین کلمات یک الکتریسین: خوب حالا روشنش کن…

آخرین کلمات یک انسان عصر حجر: فکر میکنی توی این غار چیه؟


آخرین کلمات یک بندباز: نمیدونم چرا چشمام سیاهی میره…


آخرین کلمات یک بیمار: مطمئنید که این آمپول بیخطره؟


آخرین کلمات یک پزشک: راستش تشخیص اولیه‌ام صحیح نبود. بیماریتون لاعلاجه…
آخرین کلمات یک پلیس: شیش بار شلیک کرده، دیگه گلوله نداره…
آخرین کلمات یک پیشخدمت رستوران: باب میلتون بود؟
آخرین کلمات یک جلاد: ای بابا، باز تیغهء گیوتین گیر کرد…
آخرین کلمات یک جهانگرد در آمازون: این نوع مار رو میشناسم، سمی نیست…
آخرین کلمات یک چترباز: پس چترم کو؟
آخرین کلمات یک خبرنگار: بله، سیل داره به طرفمون میاد…

 

بقیه جملات در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 مرداد1390ساعت 12:17  توسط سید مسعود سلطانی  | 

چطور در ایام امتحانات به خواب نرویم …

با توجه به اینکه در ایام امتحانات هستیم تصمیم گرفتم مطلبی رو برای کمک به شما در ایام امتحانات درج کنم .

 

-استفاده از چوب کبریت !

ساده ترین ، بی خطر ترین ، کم هزینه ترین و رایج ترین روش ، همان روشی است که سال ها پیش بازیگر نقش اول فیلم سینمایی ( بایسیکل ران ) برای جلوگیری از به خواب رفتن از آن بهره برد ، یعنی استفاده از چوب کبریت ، بدین صورت که دو عدد چوب کبریت را از داخل قوطی آن برداشته   و آنها را بین پلک بالا و پایین خود قرار می دهید تا مانع از بهم پیوستن دو پلک شما و در نتیجه ، خواب رفتگیتان بشود ! ( اخطار ! حتما توجه داشته باشید که کبریت های استفاده شده ، از نوع کبریت بی خطر باشند ! ) .
۲ – نوشیدن قهوه و چای پر رنگ به مقدار فراوان :
که این مورد ، از دو جهت به شما در مبارزه با خواب کمک خواهد کرد : یکی اینکه این نوشیدنی ها به علت دارا بودن ماده ای به نام کافئین ، خواب را از چشمان شما فراری خواهند داد و نکته دیگر اینکه ، از آنجا که نوشیدنی های فوق ، جزء مایعات محسوب می شوند ، لذا مصرف بیش از حد آنها ، نیاز شما را به استفاده از دستشویی بالا خواهد برد که این امر نیز علاوه بر تامین سلامت کلیه های شما ، به پریدن بیش از پیش خوابتان نیز کمک خواهد کرد ! لازم به ذکر است که مایعات دیگر ، غیر از موارد فوق ، فقط از حسن دوم نام برده شده برخوردار می باشند !
۳ – بهره گیری از آب یخ :
این مورد به میزان زیادی ، بستگی به آن دارد که شما در کدام فصل از سال به سر می برید !
چنانچه در فصول بهار و تابستان می باشید ، ابتدا بوسیله دوش آب یخ یا وان پر از آب یخ و یا در صورت فقدان این موارد ، قابلمه و یا آفتابه پر از آب یخ ، کاملا سر و صورت و حتی المقدور ، بدن خود را خیس نمایید و بلافاصله کولر گازی یا آبی خود را روشن و در حالت زیاد قرار دهید و مستقیما در مقابل باد آن قرار گیرید تا نسل هرچی خواب است از بدن شما منقرض شود ! اگر هم در فصول پاییز و زمستان قرار دارید که دیگر نیازی به صرف هزینه برق و استفاده از کولر نمی باشد و شما می توانید با همان سر و بدن خیس به داخل حیاط یا کوچه بروید و منتظر بمانید تا عملیات پریدن خواب به طور کامل انجام شود !
۴ – اقدام به خود زنی :
این روش کاملا غیر اخلاقی می باشد و آنرا جز در مواقع اضطرار ، به شما توصیه نمی کنیم .
در این روش ، چنانچه در هنگام مطالعه ، خواب بر شما غلبه کرد ، می توانید چند عدد کشیده محکم و آبدار درست مثل آنهاییکه در ایام طفولیت به هنگام شیطنت کردن از پدر ، معلم ، داداش بزرگه و … خورده اید ، به صورت خودتان بزنید تا پدر هرچی خواب است ، در بیاید !
از روش های موثر دیگر این مورد می توان به گرفتن نیشگون از نقاط حساس بدن  ، زدن بینی به مشت ، کوبیدن سر به دیوار ، کردن دست در بخاری ، کندن مو به صورت لاخ لاخ از سر ، ابرو ،  ریش و سبیل ( در مورد آقایان ) ، دست و پا ، بینی و …، و گاز گرفتن نقاط مختلف بدن اشاره کرد !
۵ - استعمال داروهای شیمیایی :
این روش به عنوان آخرین تیر ترکش و آخرین راه ممکنه به شما توصیه می شود و خاطر نشان می کنیم که تا زمانیکه استفاده از هر کدام از روش های فوق برایتان میسر می باشد ، برای حفظ سلامتی جسمی و روانی خود ، به هیچ عنوان از این روش استفاده ننمایید !
در این روش شما می توانید در ابتدا با خوردن شربت های تلخ به مبارزه با خواب بپردازید ، چنانچه آنها موثر نبودند می توانید از انواع قرص های ضد خواب استفاده نمایید و در آخرین مرحله و به عنوان آخرین متد موجود روز دنیا ، شما می توانید از قرص های نشاط آور و روان گردان برای رسیدن به مقصودتان بهره ببرید .
البته اکیدا به شما توصیه می شود که قرص های مذکور را فقط در شب آخرین امتحانتان استفاده نمایید به چند دلیل : یکی اینکه ممکن است تا چندین روز بعد از استعمال آنها ، در وضع ظاهری و روحی و روانی مناسبی نباشید که انتظامات دانشگاه شما را به دانشگاه راه دهد و در نتیجه از شرکت در بقیه امتحاناتتان محروم شوید ! دوم اینکه ممکن است تا چند روز در بیمارستان و یا تیمارستان بستری باشید و نتوانید یا نگذارند که به دانشگاه بروید و امتحان بدهید و مورد سوم ، در بدترین حالت ممکن است چند ساعت پس از استفاده از این قرص ها ، بدلیل مسمومیت شدید و یا عوارض معمول دیگر قرص های مذکور ، جان به جان آفرین تسلیم کنید و تبدیل به یک محصل میّت شوید و لذا به همین دلیل توصیه می شود که شب آخرین امتحانتان از آنها استفاده نمایید تا بتوانید با مدرک تحصیلی و سطح سواد بالاتری فارغ الزندگی شوید !
لازم به یاد آوری است که برای گرفت نتیجه بهتر از روش های فوق ، ضروری است که هرگونه بالش ، پتو ، زیر انداز و هر نوع لوازمی که یاد آور خواب باشد را از محل درس خواندن خود دور نمایید  تا نکند که با مشاهده آنها ، روش های بکار برده تان خنثی شود و خواب بتواند بر شما غلبه نماید .

با آرزوی موفقیت در کلیه امتحانات برای تمامی شما جویندگان و آموزندگان علم و دانش .

با تشکر

سلطانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 تیر1390ساعت 8:12  توسط سید مسعود سلطانی  | 

8 ثروتمند داخل ایران

غول گردشگری ایران: حسین ثابت

 

حسین ثابت بکتاش متولد ۱۳۱۳ در مشهد است. از عناوین او، کارآفرین ثروتمند ایرانی، دلال فرش، و صاحب گروه هتل‌های ثابت را گفته‌اند.

ثابت تا پنج سال قبل در جزایر قناری ۵ هتل (۵ هزار تخت) داشته و در ایران نیز هتل بزرگ داریوش را به سبک تخت جمشید در کیش ساخته است.

وی، غیر از این هتل، چهار هتل دیگر نیز در کیش دارد و شرکت تجارت بین‌المللی ثابت و مجموعه پارک دلفین‌های کیش (دلفیناریوم و باغ پرندگان با مساحت بیش از ۶۵ هکتار) متعلق به اوست.


غول فولادی: محمد جابریان

محمد جابریان مدیرعامل مجتمع فولاد آرین سهند خریدار بلوک فولاد خوزستان بود که حتی افزایش ۸۷ درصدی قیمت عرضه نسبت به قیمت پایه نیز او را از دور رقابت خارج نکرد و سرانجام با اضافه کردن یک ریال سهامدار عمده فولاد خوزستان شد. او به همراه شش برادرش حدود سه دهه است که در بازار فولاد فعالیت می‌کنند. ارزش سهامی که تنها در این معامله خرید ۱۳۶۰ میلیارد تومان بود که حتما تمام ثروت این مرد نبوده است.


غول بازار پول: محمد صدر هاشمی‌نژاد


غول صادرات: اسدالله عسگر اولادی


غول تکنولوژی: علاءالدین


غول ورزش: حسین هدایتی


غول بازار مبل: علی انصاری


غول نوکیا: احمد ابریشم چی

+ نوشته شده در  شنبه 24 اردیبهشت1390ساعت 12:27  توسط سید مسعود سلطانی  | 

رادیوآکتیو

اشعه‌ی  رادیوآکتیو

دشمنی نامریی و کشنده است...

در پی زمین‌لرزه و سونامی ویرانگر

و مرگبار اخیر در ژاپن،

کارشناسان اتمی این کشور

همچنان در تلاش برای

جلوگیری از بروز یک فاجعه‌ی

هسته‌ای هستند.


در صورت بروز چنین فاجعه‌ای

چه خطراتی متوجه انسان‌هاست؟اختلالاتی که بر اثر زمین‌لرزه و سونامی اخیر در نیروگاه‌های

هسته‌ای ژاپن پدیدآمده، باعث نگرانی همه‌ی مردم جهان شده

است. این رویداد فاجعه‌ی چرنوبیل را در اذهان تداعی می‌کند.

اکنون برای بسیاری از مردم این پرسش کانونی مطرح است

که تشعشعات رادیوآکتیو چه خطراتی برای تندرستی انسان‌ها

دارند و چگونه می‌توان از خود در برابر آن‌ها محافظت کرد.اشعه‌ی رادیوآکتیو دشمنی نامریی و کشنده است.

پخش آن در هوا باعث می‌شود که از طریق تنفس وارد بدن شود

و ذرات خطرناک آن در بافت‌های انسانی جمع شوند و

به تدریج نیروی ویرانگر خود را آزاد سازند. رادیوآکتیو از

طریق پوست نیز جذب بدن می‌شود.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 9 اردیبهشت1390ساعت 12:42  توسط سید مسعود سلطانی  | 

جراحی

 

جرّاحی یکی از شیوه‌های درمانی در پزشکی است. البته به دانش و تکنیکهای این شیوه نیز جرّاحی گفته می‌شود. در این روش معمولاً از برش برای برداشتن بخشی از بدن (مانند کیسه صفرا، لوزه یا آپاندیس) یا بافت عفونی یا سرطانی و یا کارگذاشتن وسیله‌ای (مانند پروتز یا دریچه مصنوعی) یا دستکاری و اصلاح نقصی (مانند دوختن آنوریسم یا باز کردن رگ) استفاده می‌شود. جرّاح به فرد متبحر در جرّاحی گفته می‌شود.

 

به احتمال زیاد جراحی قبل از پزشکی به وجود آمده‌است. بر جمجمه‌های انسانهای ماقبل تاریخ آثاری از سوراخ کردن استخوان با مته دیده می‌شود و در برخی نواحی قطعاتی از استخوانهای آدمی به دست آمده که ظاهر آنها حکم می‌کند این قطعات با آلات تقریبا شبیه به آلات کنونی قطع شده‌اند. همر از پانسمان زخمها صحبت کرده‌است. در کتب بقراط از بادکشی، فصادی، بیرون آوردن پولیپ از بینی، حجامت و غیره مباحث گوناگونی می‌بینیم که در آنها عمل با آهن و آتش انجام می‌گیرد و نیز از مکانیسم و معالجه شکستگی و بکار بردن باند برای بستن زخمها و اصلاح بدن بحثها شده‌است. در مکتب اسکندریه، جراحی همگام تشریح پیش رفت و در رم نیز کارهای حائز اهمیت مانند جالینوس بسیار است و بنزد عربان جراحی ابوالقاسم جراح قابل ذکر می‌باشد ولی در نزد اعراب جز به سنن یونانی بکارهای تازه‌ای برنمی خوریم. در قرون وسطی علم جراحی در کشورهای مسیحی چون سایر علوم در نزد روحانیان بود ولی عمل جراحی شیوه فرعی برای درمان بود و جز سلمانیها کسان دیگر بجراحی نمی‌پرداختند. در قرن یازدهم میلادی، دانشگاههای غربی شروع به گسترش کردند و در این دوره مکتب سالرن برای نخستین بار لقب دکتر و استاد به دانشوران در این زمینه داد. در فرانسه جراحان معروف کالج جراحی فرانسه را تأسیس نمودند. در قرن چهاردهم به جراح فرانسوی بنام گی دوشولیاک


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 6 اردیبهشت1390ساعت 12:42  توسط سید مسعود سلطانی  | 

اهدای عضو

چنانچه در گذشته در این سایت فرم اهدای عضو را تکمیل نکرده اید می توانید با کلیک بر روی signup وارد صفحه فرم اهدای عضو شده و آن را تکمیل کنید.
بعد از تکمیل فرم و تائید نهایی آن توسط شما در صورت صحت اطلاعات و کامل بودن مشخصات اطلاعات شما تائید شده و کارتی برای شما صادر خواهد شد.
کارت صادر شده به آدرسی که در فرم تکمیل می کنید ارسال شده و بعد از چند ماه از تکمیل فرم به دست شما خواهد رسید.
این کارت علاوه بر تاثیر مثبت در فرهنگ سازی، نشان دهنده رضایت شخصی شما از اهدای عضو بوده و جنبه قانونی نخواهد داشت و در صورت وقوع مرگ مغزی رضایت اولیای دم لازم خواهد بود .لذا خواهشمندیم بعد از تکمیل فرم و دریافت کارت این موضوع را با خانواده خود در میان بگذارید.
برای تکمیل فرم همراه داشتن مشخصات شخصی کافی بوده و احتیاجی به عکس نمی باشد. نمونه کارت اهدای عضو را در بالا میتوانید ببینید.

علاقه مندان میتوانند به پیوند های روزانه مراجعه نمایند و عضو این سایت شوند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 6 اردیبهشت1390ساعت 12:18  توسط سید مسعود سلطانی  | 

ویتامین

 

مصرف ویتامین ها می تواند عمر را کوتاه کند

محققان با رد تاثیر بعضی مکمل های ویتامین بر سلامتی نسبت به مضر بودن آنها هشدارداده اند. بررسی ۶۷ تحقیق مختلف بر تاثیر مصرف مکمل های ویتامین نشان داده است مصرف آنتی اکسیدان ها نه تنها باعث طول عمر نمی شود که در خیلی موارد مرگ زودهنگام افراد را هم در پی دارد.

 

 

 

 

 

                                                                     تصور می شد مکمل های ویتامینی به خاطر خاصیت آنتی اکسیدان خود در جلوگیری از سرطان موثر باشد

محققان دانشگاه کوپنهاگ در دانمارک می گویند مصرف مکمل های ویتامین های آ و ای در روند طبیعی سیستم ایمنی بدن تداخل می کند.
در این حال به گفته این محققان، مصرف بتا کاروتن، ویتامین آ و ویتامین ای احتمال مرگ را افزایش می دهد.
علاوه بر مکمل های عنوان شده، بررسی های این محققان شامل ویتامین سی و سلنیوم هم بوده است.
پیش از این تصور می شد این مکمل ها به خاطر خواص آنتی آکسیدانی که دارند، مانع از آسیب رادیکال های آزاد به سلول های بدن می شوند.
از رادیکال های آزاد به عنوان علت بروز بیماری هایی مانند انواع سرطان و بیماری هایی قلبی نام برده می شود.
در این مطالعه نتیجه تحقیقات مختلف بر ۲۳۳ هزار نفر بررسی شده است. این گروه از افراد شامل افراد بیمار و افراد سالمی بوده است که مکمل های ویتامین مصرف می کرده اند.
محققان دانمارکی پس از مطالعات خود به این نتیجه رسیدند مصرف مکمل های ویتامین آ خطر مرگ را شانرده درصد افزایش می دهد. این رقم برای بتاکاروتن ۷ درصد و ویتامین ای چهار درصد است.
به گفته محققان، تحقیقات بر روی مصرف مکمل های ویتامین سی هیچ تاثیرمنفی یا مثبتی ندارد. در این حال، آنها خواستار مطالعه بیشتر بر مصرف این ویتامین و سلنیوم هستند.
وزارت بهداشت بریتانیا هم از شهروندان خواسته است به جای مصرف مکمل های مصنوعی ویتامین ها، نیاز خود به ویتامین های مختلف را از راه تغذیه برطرف کنند.

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 اردیبهشت1390ساعت 11:52  توسط سید مسعود سلطانی  | 

آلودگی هوا

 

آلودگی هوا ضربان قلب را مختل می کند

بنا به یک تحقیق جدید، آلودگی هوا ناشی از ترافیک سنگین، هدایت الکتریکی قلب را مختل می کند.

دود اگزوز خودرو به آلوده شدن هوا دامن می زند

به طور طبیعی چهار حفره قلب (دو دهلیز و دو بطن)، به طور هماهنگ منقبض می شود. سیگنالی که به قلب می رسد تا به صورت هماهنگ منقبض شود یک ایمپالس الکتریکی است که در واقع باتری طبیعی بدن محسوب می شود.
تحقیق 10 ماهه ای که در دانشگاه هاروارد آمریکا صورت گرفت نشان داد که ذرات معلق به جای مانده از احتراق سوخت فسیلی در خودروها، باعث تغییرات نگران کننده در نوار قلبی داوطلبان شرکت در این تحقیق بوده است.
پیشتر ثابت شده بود که آلودگی هوا ناشی از تصاعد دود اگزوز خودروها خطر حمله قلبی را افزایش می دهد؛ ظاهرا تحقیق جدید بار دیگر این واقعیت علمی را تائید می کند.
تغییراتی که در نوار قلبی 48 داوطلب دیده شد، مشابه تغییراتی است که معمولا به خاطر کمبود اکسیژن در قلب دیده می شود.
48 داوطلب این تحقیق به بیماری قلبی مبتلا بودند و اخیرا به خاطر حمله قلبی و وخیم تر شدن علائم بیماری قلب و عروق در بیمارستان بستری شده بودند. نوار قلبی آنها تغییرات غیرعادی موسوم به کاهش موج اس تی قلب (ST-segment depression)، را نشان داد.
شدیدترین این تغییرات غیرعادی در بیمارانی دیده شد که پس از حمله قلبی دوره نقاهت خود را می گذرانند.
انجمن قلب آمریکا قبلا توصیه کرده بود که برخی از بیماران قلبی، به ویژه آنهایی که حمله قلبی داشته اند، برای دو تا سه هفته پس از ترخیص از بیمارستان رانندگی نکنند و به طور کلی از بودن در ترافیک سنگین به خاطر استرسی که ایجاد می کند، اجتناب کنند.
دکتر دایان گلد، که در راس گروه تحقیق دانشگاه هاروارد قرار داشته است، گفت: "مطالعه ما تاکیدی است بر این موضوع که بیماران پس از ترخیص از بیمارستان باید از ترافیک اجتناب کنند حتی آنهایی که حمله قلبی نداشته اند چون بودن در ترافیک باعث می شود که بیمار خواه ناخواه در معرض آلودگی هوا و همچنین استرس قرار بگیرد."
او گفت برای ارزیابی مکانیزمی که باعث کاهش امواج ST قلب در اثر آلودگی هوا می شود به تحقیقات بیشتری نیاز است.
اما خانم گلد اضافه کرد که محتمل ترین توضیح برای این تغییر، نارسایی در خون رسانی به قلب یا متورم شدن عضله قلب است.
پرفسور دیوید نیوبی، استاد قلب و عروق در دانشگاه ادینبورگ، گفت: "اطلاعات زیادی وجود دارد که نشان می دهد اگر فرد در ناحیه ای با آلودگی شدید هوا زندگی کند، احتمال مبتلا شدنش به بیماری های قلبی عروقی بیشتر است."
او گفت: "میزان آلودگی هوا که در این تحقیق در نظر گرفته شده است، خیلی بالا نبوده است با این حال باعث تغییر در نوار قلبی داوطلبان شده است. ما همه باید سعی کنیم آلودگی هوا را کاهش دهیم."
بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهان آلودگی هوا سالانه باعث مرگ سه میلیون نفر در جهان می شود.

+ نوشته شده در  شنبه 3 اردیبهشت1390ساعت 11:57  توسط سید مسعود سلطانی  | 

توصيه هاي پزشکي

توصيه هاي پزشکي

هر يكسال بيشتر در مدرسه رفتن دختران موجب ۵ تا ۱۰ درصد كاهش در مرگ و مير كودكان ميشود

زناني كه استخوان بندي ظريف - قد كوتاه و اندام بسيار لاغر دارند به علت وجود توده استخواني كمتر - بيش از ديگران مستعد ابتلا به پوكي استخوان هستند از اين رو اين زنان بايد بيش از ديگران به رژيم غذايي و فعاليت بدني خود توجه كنند

آيا ميدانيد چه كساني بيشتر در معرض خطر پوكي استخوان قرار دارند افراد مسن -خانمهاي يائسه يا با بارداريهاي مكرر - افراد سيگاري , كم تحرك و بالاخره كساني كه در غذاي روزانه آنها لبنيات و مواد غذايي كلسيم دار كم است

افزودن پودر كاكائو به شير به دليل دارا بودن اگزالات فراوان مانع جذب كافي كلسيم شير ميشود از اين رو تا حد امكان شير را به تنهايي و بدون افزودن كاكائو مصرف كنيد

آيا مي دانيد از هر ده اسكناس و از هر ۵ سكه پولي كه بدست مي گيريد يكي آلوده به ميكروب است - پس در تحويل پول به فرزندانتان به اين نكته توجه كامل داشته باشيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 3 اردیبهشت1390ساعت 11:50  توسط سید مسعود سلطانی  | 

تهويه اتاق عمل

دستورالعمل هاي مربوط به تهويه اتاق عمل

منشاء باکتري هاي منتقله از راه هوا در اتاق هاي عمل ، عمدتاً پوست افراد حاضر در اتاق مي باشد

 اتاق عمل بايد در مقايسه با آوريدورهاي پيرامونش، تحت فشار مثبت قرار گيرد

 جريان هوا (حرآت آن ) بايد هميشه از منطقه استريل به سمت منطقه پاك و از

اين قسمت به طرف منطقه حفاظت شده باشد . (پيشنهاد مي شود ١٥ بار در

ساعت هواي اتاق عمل تعويض گردد گاه ٣ بار آن هواي تازه باشد)

 بهتر است ورود جريان هوا از سمت سقف و خروج آن نزديک به کف زمين باشد.

نبايد در اتاق هاي عمل پنجره هايي که مي توانند باز شوند وجود داشته باشند

درب ها بايد کاملاً بسته باشند و فقط در مواقع ضروري عبور وسايل، پرسنل و

بيمار، درب هاي اتاق عمل باز گردد.

 ورود پرسنل به اتاق عمل فقط به پرسنل ضروري جهت عمل محدود شود.  

براي انجام جراحي هاي ايمپلت، ارتوپدي، استفاده از اتاق عمل هاي مجهز به

 هواي مافوق تميز در صورت وجود پيشنهاد مي گردد.

 (airborne infections برخي تحقيقات نشان داده اند که انتقال باکتري ها از راه هوا

 در محيط اتاق عمل نقش مهمي در عفونت اعمال جراحي عمومی

ندارد) بنابر اين شايد استفاده از روشهاي پرهزينه استريل کردن هوا در اتاقهاي

عمل براي عمل هاي جراحي عمومي جاي سوال داشته باشد.

سیستم های تهویه اتاق عمل

به طور معمول اتاق های عمل مدرن به شرطی که هیچ فردی در آنچا رفت و آمد نکند ، عاری از باکتری میباشند. بر اساس دستوالعمل موسسه آمریکایی مهندسین (american institue architects ) رطوبت نسبی اتاق عمل بین 30% تا 60% و درجه حرارت اتاق عمل 68 تا73 درجه فارنهایت باشد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 فروردین1390ساعت 13:41  توسط سید مسعود سلطانی  | 

آسیب در ورزشهای رزمی

              

ورزشهای رزمی در بین افراد به مقاصد مختلفی صورت می گیرد. این امر می تواند بعنوان هنری در جهت تناسب اندام و افزایش انعطاف پذیری یا برای رقابت و مسابقه و یا به منظور دفاع شخصی مورد استفاده قرار گیرد. بر خلاف آنچه تصور همگانی است میزان بروز آسیب های جدی در این ورزش به نسبت پائین است مثلاً میزان بروز آسیب در ورزشهای رزمی در حدود 10/1 فوتبال است و 2/1 کشتی است.
میزان بروز صدمات با میزان مهارت ورزشکار ( رنگ کمربند ) رابطه معکوس دارد. از سویی شدت صدمات ایجاد شده با میزان مهارت ورزشکار در رابطه مستقیم قرار دارد ( بخاطر استفاده از مانورهای ترکیبی و خطرناکتر ) لذا هر چه فرد با مهارت تر و حرفه ای تر شود اگر چه میزان آسیب ها در وی کاهش می یابد اما اگر صدمه ببیند احتمال شدیدتر بودن آن افزایش می یابد.

فرکانس
• احتمال صدمه دیدگی در ورزشهای رزمی در حدود 17 در 000/100 نفر است. این میزان در فوتبال 167 در 000/100 و در بسکتبال 188 در 000/100 و در کشتی 26 در 000/100 است.
• 60% از آسیبهای مرتبط با ورزشهای رزمی در هنگام تورنمنت های ورزشی و 40% آنها در زمانهای غیر از تورنمنت رخ می دهد.
• در کاراته احتمال صدمه دیدگی بدنبال اصابت مشت بیشتر از احتمال صدمه به دنبال ضربات پا است.
• در تکواندو احتمال صدمه دیدگی بدنبال ضربات پا بیشتر از احتمال صدمه بدنبال اصابت مشت است.

علل صدمات در ورزشهای رزمی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 فروردین1390ساعت 13:18  توسط سید مسعود سلطانی  |